Тематический план

 • Общее

  Պարբերականի նպատակն է հանրությանը տեղեկացնել էլեկտրոնային ուսուցման ոլորտում առկա խնդիրներին, ծրագրերին, ձեռք բերված փորձին, իրականացվող աշխատանքներին ու միջոցառումներին, ներկայացնել էլեկտրոնային ուսուցման բնագավառում տեղի ունեցող նորությունները, հետազոտությունների արդյունքները և նորամուծությունները: Պարբերականը բազմալեզու է: Յուրաքանչյուր հոդված ունի համառոտ նկարագրություն՝ ընդլայնված բովանդակությամբ:
 • I-ին թողարկում, 2014թ.

  Ա. Աբրահամյան, Հ. Գզրարյան. Հեռավար ուսուցման արդյունավետության գնահատումը:

  Դիտարկվում են հեռահար ուսուցման առանձնահատկությունները, դրա առավելությունների ու թերությունների համեմատական բնութագիրը ավանդական ուսուցման նկատմամբ, ինչպես նաև կրթական և տնտեսական տեսանկյունից արդյունավետության գնահատումըևը հեռահար դասընթացի օրինակով:  Կարդալ (Հայերեն)


  Ց. Բեժանյան. Հեռավար ուսուցումը Զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալությունում:

  SESA is an entablishment covering the whole territory of the country from the geographical view point and having more than 400 employees. The issue of continuous staff training is one of our strategical priorities. An objective is set to invest unified, continuous and time-synchronized staff training system. E-learning method can become the tool providing staff training at the workplace thus saving financial means and time. One of the effective programs of SESA directed to assisting job-seekers is organization of vocational training courses. In Armenian reality it is not often available for the disabled; especially for those having movement impairment, and for mothers taking care of children. Creating vocational modules with the help of e-learning method will give us an opportunity to include these groups too in vocational training courses and become competitive in labour market. Կարդալ (Հայերեն)


  Yu. Stakyan. E-Learning as a Tool for Improvement of Modern Management Styles 


  The issues of eLearning implementation at a workplace, for improvement of corporate values and labour culture through the application of e-coaching and storytelling methods are considered. Efficiency of e-coaching with the involvement of managers having eLearning skills and abilities are discussed. The methods and ways of e-coaching and storytelling introducing are presented for start up projects managers. Read (English)


  А. Мовсисян, А. Саргсян. Развитие человеческих ресурсов в СПО для внедрения электронного обучения 

  Practical experience of E-Learning development and implementation in Yerevan State College of Informatics (YSCI) is described. The structure, participants and results of training are presented. YSCI's students and lecturers have been involved in process. Results of work are used in educational process of YSCI. Читать (Русский)

 • II-րդ թողարկում, 2014թ.

  Լ. Ղուկասյան, Է. Զարգարյան, Գ. Ասատրյան. Էլեկտրոնային ուսուցման ներդրման հնարավոր խնդիրները ԳՊՄԻ-ում: 

  The need of the use of different training forms is emphasized in the democratization issues of education. E-learning as a new form of training requires the availability of certain resources. During the implementation of e-learning a number of issues are put forward which are emphasized in the article and need to be paid attention to. Կարդալ (Հայերեն)

  Հ. Մելքոնյան, Լ. Ղուկասյան, Ա. Զարգարյան. Հեռաուսուցման համակարգի ներդրմանն ու զարգացմանը նպաստող գործընթացները ՀՀ-ում: 

  The problems of integration to the global educational community are mainly emphasized in the ongoing reforms of education system at the end of the 20th century. The history of localization and contribution of distance learning in Armenia is observed in the article by the example of Gyumri branch of the Distance Learning Laboratory of Yerevan State University. At the result of the work done research and analyses have been carried out and separate terms promoting to the development of distance learning system have been distinguished that will contribute to the implementation of distance learning system in Armenia. Կարդալ (Հայերեն)